आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेकरिता पैसा अधिनियमाच्या अनुषंगाने अनुसुचित जमातीच्या लाभार्थ्याची निवड ग्रामसभेव्दारे करण्याबाबत

आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेकरिता पैसा अधिनियमाच्या अनुषंगाने अनुसुचित जमातीच्या लाभार्थ्याची निवड ग्रामसभेव्दारे करण्याबाबत.