त्रंबक

स्वयंसहाय्यता समूहाना  दिलेल्या प्रशिक्षणाची यादी 
दशसुत्री भाग १ प्रशिक्षण 
अ.क्र ग्रामपंचायत  गाव  गटाचे नाव 
बाफनविहीर जाभुळपाडा दुर्गामाता महिला बचत गट 
बाफनविहीर बाफनविहीर धनलक्ष्मी महिला बचत गट 
बाफनविहीर बाफनविहीर भारतमाता महिला बचत गट 
बाफनविहीर बाफनविहीर दावलेश्वर महिला बचत गट 
बाफनविहीर बुगदपाडा बुगदपाडा महिला बचत गट 
बाफनविहीर पाटाचामाळ दमणगंगा महिला बचत गट 
खेंरायपाली साठ्याचापाडा राणीदुर्गावती महिला बचत गट 
खेंरायपाली साठ्याचापाडा महालक्ष्मी महिला बचत गट 
खेंरायपाली बेहडपाडा सरस्वती महिला बचत गट 
१० खेंरायपाली माचीपाडा दुर्गामाता महिला बचत गट 
११ खेंरायपाली दाभोळीपाडा ईश्वरदेवी महिला बचत गट 
१२ खेंरायपाली बेहडपाडा दुर्गामातामहिला बचत गट 
१३ गोलदरी मानीपाडा संतोषीमाता महिला बचत गट 
१४ गोलदरी मानीपाडा रेणुकामाता महिला बचत गट 
१५ गोलदरी डीडूळनापाडा माऊली महिला बचत गट 
१६ गोलदरी डीडूळनापाडा श्रीकृष्ण महिला बचत गट 
१७ गोलदरी डीडूळनापाडा दुर्गा महिला बचत गट 
१८ गोलदरी डीडूळनापाडा प्रगती महिला बचत गट 
१९ गोलदरी मिरकापाडा विमानबारी महिला बचत गट
२० देवडोंगरी देवडोंगरी जीवदानी महिला बचत गट 
२१ देवडोंगरी देवडोंगरी विद्याविकास महिला बचत गट 
२२ देवडोंगरी देवडोंगरी लक्ष्मीमाता महिला बचत गट 
२३ देवडोंगरी देवडोंगरी श्री गणेश महिला बचत गट 
२४ देवडोंगरी देवडोंगरी जोगेश्वरी महिला बचत गट 
२५ खडकओहळ वीराचापाडा श्री गणेश महिला बचत गट 
२६ खडकओहळ वीराचापाडा नर्मदा महिला बचत गट 
२७ खडकओहळ वीराचापाडा सीतामाई महिला बचत गट 
२८ खडकओहळ वीराचापाडा कालिका महिला बचत गट 
२९ खडकओहळ वीराचापाडा शारदा महिला बचत गट 
३० खडकओहळ खडकओहळ संतोषीमाता महिला बचत गट 
३१ खडकओहळ खडकओहळ धनलक्ष्मी महिला बचत गट 
३२ खरशेत खरशेत सरस्वती महिला बचत गट 
३३ खरशेत खरशेत संतोषीमाता महिला बचत गट 
३४ खरशेत जाभुळपाडा विकास महिला बचत गट
३५ खरशेत जाभुळपाडा राणीलक्ष्मीबाई महिला बचत गट 
३६ खरशेत सावरपाडा जननीसुरक्षा महिला बचत गट 
३७ खरशेत कसोली रेणुका महिला बचत गट
३८ खरशेत खरशेत सावित्रीबाई फुले महिला बचत गट
३९ खरशेत मुरूमहट्टी सीतामाई महिला बचत गट 
४० खरशेत मुरूमहट्टी सरस्वती महिला बचत गट 
४१ हाथलोंठी उंबरपाडा संत गाडगे महाराज बचत गट 
४२ हाथलोंठी उंबरपाडा राधिका महिला बचत गट
४३ हाथलोंठी उंबरपाडा वनिता महिला बचत गट 
४४ हाथलोंठी उंबरपाडा संत जनाबाई महिला बचत गट 
४५ हाथलोंठी उंबरपाडा संत मीराबाई महिला बचत गट 
४६ हाथलोंठी उंबरपाडा सरस्वती महिला बचत गट 
४७ हाथलोंठी उंबरपाडा सप्तशुर्न्गी महिला बचत गट 
४८ हाथलोंठी उंबरपाडा श्रीकृष्णप्रभू महिला बचत गट 
४९ चिंचओहाळ शेवगापाडा सारिका महिला बचत गट 
५० चिंचओहाळ शेवगापाडा दुर्गामाता महिला बचत गट 
५१ चिंचओहाळ चिंचओहाळ राधिका महिला बचत गट
५२ चिंचओहाळ डोळओहाळ स्वप्नाजंली महिला बचत गट
५३ चिंचओहाळ डोळओहाळ कल्याणकारी महिला बचत गट
५४ चिंचओहाळ बेहेडमाळ ईश्वरी महिला बचत गट 
५५ चिंचओहाळ बेहेडमाळ दावलेश्वरी महिला बचत गट 
५६ चिंचओहाळ बेलीपाडा दावलेश्वर महिला बचत गट 
५७ चिंचओहाळ बेलीपाडा सप्तशुर्न्गी महिला बचत गट 
५८ देवडोंगरा  काथवडपाडा  महालक्ष्मी महिला बचत गट 
५९ ठाणापाडा  ठाणापाडा  चंद्रिका महिला बचत गट
६० ठाणापाडा  साबरबारी  योगायोग महिला बचत गट 
स्वयंसहाय्यता समूहाना  दिलेल्या प्रशिक्षणाची यादी 
दशसुत्री भाग २ प्रशिक्षण 
६१ बाफनविहीर बाफनविहीर महालक्ष्मी महिला बचत गट 
६२ खेंरायपाली दाभोळीपाडा वनदेवी महिला बचत गट
६३ खेंरायपाली खेंरायपाली सरस्वती महिला बचत गट
६४ खेंरायपाली दाभोळीपाडा लोहारदेवी महिला बचत गट
६५ खेंरायपाली खेंरायपाली महिला विकास बचत गट 
६६ खेंरायपाली खेंरायपाली स्वराज महिला बचत गट
६७ खेंरायपाली बेहडपाडा महाननारी महिला बचत गट
६८ खेंरायपाली बेहडपाडा श्रमसाफल्य महिला बचत गट
६९ गोलदरी मानीपाडा इंदिरा महिला बचत गट
७० खरशेत जाभुळपाडा शिवानी महिला बचत गट
७१ खडकओहळ खडकओहळ राधेशाम महिला बचत गट 
७२ खडकओहळ वीराचापाडा  लवअंकुश महिला बचत गट 
७३ गोलदरी मानीपाडा जगदंबा महिला बचत गट
७४ गोलदरी मानीपाडा महालक्ष्मी महिला बचत गट
७५ गोलदरी डीडूळनापाडा मातालक्ष्मी महिला बचत गट
७६ खरशेत खरशेत वनराई महिला बचत गट
७७ खरशेत खरशेत त्रिवेणी महिला बचत गट
७८ खरशेत खरशेत संजीवनी महिला बचत गट
७९ खरशेत जाभुळपाडा सोनियागांधी महिला बचत गट
८० खरशेत सावरपाडा संगमेश्वर महिला बचत गट 
८१ खरशेत कसोली जनसेवा महिला बचत गट
८२ खरशेत मुरूमहट्टी इंदिरागांधी महिला बचत गट
८३ हाथलोंठी उंबरपाडा सती अनुसया महिला बचत गट 
८४ खरशेत सावरपाडा नूतन महिला बचत गट 
८५ खरशेत खरशेत मंदोदरी महिला बचत गट 
८६ हाथलोंठी हाथलोंठी ज्ञानंगंगा महिला बचत गट
८७ चिंचओहाळ बोरीपाडा शिवशंकर-१ बचत गट
८८ चिंचओहाळ बोरीपाडा शिवशंकर-२ बचत गट
८९ चिंचओहाळ चिंचओहाळ सेन्द्रासावर म.बचत गट 
९० चिंचओहाळ चिंचओहाळ नवक्रांती महिला बचत गट 
९१ चिंचओहाळ चिंचओहाळ धनलक्ष्मी महिला बचत गट 
९२ देवडोंगरी देवडोंगरी एकविरा महिला बचत गट 
९३ खडकओहाळ  जाभुलपाडा भक्तप्रल्हाद बचत गट 
९४ खडकओहाळ  खडकओहाळ  सरस्वती म. बचत गट 
९५ खरशेत सावरपाडा सप्तशुर्न्गी म. बचत गट 
९६ खरशेत जाभुलपाडा गोदावरी म. बचत गट 
९७ खरशेत मुरूमहट्टी जयश्रीदेवी म. बचत गट 
९८ हाथलोंठी उंबरपाडा तुळशी वृदांवन म.ब.गट
९९ हाथलोंठी हाथलोंठी अहिल्यादेवी म.ब.गट
१०० हाथलोंठी हाथलोंठी संत गाडगे महाराज 
१०१ चिंचओहाळ डोळओहाळ प्रेरणा महिला बचत गट
स्वयंसहाय्यता समूहाना  दिलेल्या प्रशिक्षणाची यादी 
आदिवासी विकास विभाग यांचे मार्फत महिला बचत गटांना वन्य  
  जंगल उत्पादनापासून कलात्मक वस्तू बनविणे  प्रशिक्षण देण्यात आले
बाफनविहीर बाफनविहीर धनलक्ष्मी महिला बचत गट 
बाफनविहीर बाफनविहीर दावलेश्वर महिला बचत गट 
खरशेत मुरूमहट्टी जयश्रीदेवी म. बचत गट 
खेंरायपाली साठ्याचापाडा राणीदुर्गावती महिला बचत गट 
खेंरायपाली साठ्याचापाडा महालक्ष्मी महिला बचत गट 
खेंरायपाली बेहडपाडा सरस्वती महिला बचत गट 
खेंरायपाली माचीपाडा दुर्गामाता महिला बचत गट 
खेंरायपाली दाभोळीपाडा ईश्वरदेवी महिला बचत गट 
खेंरायपाली बेहडपाडा दुर्गामातामहिला बचत गट 
१० गोलदरी मानीपाडा संतोषीमाता महिला बचत गट 
११ गोलदरी मानीपाडा रेणुकामाता महिला बचत गट 
१२ गोलदरी डीडूळनापाडा माऊली महिला बचत गट 
१३ गोलदरी डीडूळनापाडा श्रीकृष्ण महिला बचत गट 
१४ गोलदरी डीडूळनापाडा दुर्गा महिला बचत गट 
१५ खरशेत खरशेत सरस्वती महिला बचत गट 
१६ खरशेत खरशेत संतोषीमाता महिला बचत गट 
१७ खरशेत जाभुळपाडा विकास महिला बचत गट
१८ खरशेत जाभुळपाडा राणीलक्ष्मीबाई महिला बचत गट 
१९ खरशेत सावरपाडा जननीसुरक्षा महिला बचत गट 
२० खरशेत कसोली रेणुका महिला बचत गट
२१ खरशेत खरशेत सावित्रीबाई फुले महिला बचत गट
२२ खरशेत मुरूमहट्टी सीतामाई महिला बचत गट 
२३ खरशेत मुरूमहट्टी सरस्वती महिला बचत गट 
२४ हाथलोंठी उंबरपाडा वनिता महिला बचत गट 
२५ चिंचओहाळ शेवगापाडा सारिका महिला बचत गट 
२६ चिंचओहाळ शेवगापाडा दुर्गामाता महिला बचत गट 
२७ चिंचओहाळ चिंचओहाळ राधिका महिला बचत गट
२८ चिंचओहाळ डोळओहाळ स्वप्नाजंली महिला बचत गट
२९ चिंचओहाळ डोळओहाळ कल्याणकारी महिला बचत गट
३० चिंचओहाळ बेहेडमाळ ईश्वरी महिला बचत गट 
३१ चिंचओहाळ बेहेडमाळ दावलेश्वरी महिला बचत गट 
३२ चिंचओहाळ बेलीपाडा दावलेश्वर महिला बचत गट 
३३ चिंचओहाळ बेलीपाडा सप्तशुर्न्गी महिला बचत गट 
३४ ठाणापाडा  साबरबारी  योगायोग महिला बचत गट 
३५ खेंरायपाली दाभोळीपाडा वनदेवी महिला बचत गट
३६ खेंरायपाली खेंरायपाली सरस्वती महिला बचत गट
३७ खेंरायपाली दाभोळीपाडा लोहारदेवी महिला बचत गट
३८ खेंरायपाली खेंरायपाली महिला विकास बचत गट 
३९ खेंरायपाली खेंरायपाली स्वराज महिला बचत गट
४० खेंरायपाली बेहडपाडा महाननारी महिला बचत गट
४१ खेंरायपाली बेहडपाडा श्रमसाफल्य महिला बचत गट
४२ खरशेत जाभुळपाडा शिवानी महिला बचत गट
४३ खरशेत खरशेत वनराई महिला बचत गट
४४ खरशेत खरशेत त्रिवेणी महिला बचत गट
४५ खरशेत खरशेत संजीवनी महिला बचत गट
४६ खरशेत जाभुळपाडा सोनियागांधी महिला बचत गट
४७ खरशेत सावरपाडा संगमेश्वर महिला बचत गट 
४८ खरशेत कसोली जनसेवा महिला बचत गट
४९ खरशेत मुरूमहट्टी इंदिरागांधी महिला बचत गट
५० हाथलोंठी उंबरपाडा सती अनुसया महिला बचत गट